נוסחים משולבים בחשבונאות

נוסחים משולבים בחשבונאות

הודעה חשובה בנוגע לנוסחים המשולבים המופיעים באתר הלשכה

| 02.03.2014
קרא עוד

מסגרת מושגית

| 09.12.2009
מסגרת מושגית לעריכת דוחות כספיים והצגתם
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 1

| 27.10.2009
אחזקותיהן של קרנות הון סיכון
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 2

| 29.10.2009
הקמת בניינים למכירה
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 3, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 12 ותקן חשבונאות מספר 15

| 29.10.2009
היוון עלויות אשראי
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 4

| 29.10.2009
עבודות על-פי חוזה ביצוע
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 6

| 29.10.2009
גילוי ההשפעה של תקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 7

| 29.10.2009
אירועים לאחר תאריך המאזן
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 8, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 14, תקן חשבונאות מספר 15 ותקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

| 09.12.2009
פעילויות מופסקות
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 11

| 29.10.2009
דיווח מגזרי
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 12, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 17 ותקן חשבונאות מספר 19 ותמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 12

| 29.10.2009
הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים
קרא עוד

תמצית השיקולים והנימוקים למסקנות שהובאו בתקן חשבונאות מספר 12

| 29.10.2009
הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן)

| 28.10.2009
השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 14, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 21 ותקן חשבונאות מספר 27

| 28.10.2009
דיווח כספי לתקופות ביניים
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

| 09.12.2009
ירידת ערך נכסים
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 16

| 28.10.2009
נדל"ן להשקעה
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 18, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27

| 28.10.2009
דיווח כספי על ידי קופות החולים
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 19, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן)

| 24.11.2010
מסים על ההכנסה
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 18 (מעודכן 2009)

| 28.10.2009
דיווח כספי על ידי בתי חולים ציבוריים וקופות חולים
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 20 (מתוקן), כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 ותקן חשבונאות מספר 30

| 28.10.2009
הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 21

| 28.10.2009
רווח למניה
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 22, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27 ועל ידי תקן חשבונאות מספר 31

| 28.10.2009
מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 23

| 28.10.2009
הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 24, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27

| 28.10.2009
תשלום מבוסס מניות
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 25, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 27

| 28.10.2009
הכנסות
קרא עוד

גילוי דעת 26

| 03.01.2012
התקנים של הוועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות (IASC) (יאס"ק)
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 26

| 28.10.2009
מלאי
קרא עוד

נוסח משולב של תקן חשבונאות מספר 27, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 28 ותקן חשבונאות מספר 15 (מעודכן 2009)

| 09.12.2009
רכוש קבוע
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 28

| 28.10.2009
תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות מספר 27, רכוש קבוע
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 29

| 28.10.2009
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 30

| 09.12.2009
נכסים בלתי מוחשיים
קרא עוד

תקן חשבונאות מספר 31

| 09.12.2009
תיקון תקן חשבונאות מספר 22, מכשירים פיננסיים:גילוי והצגה
קרא עוד

גילוי דעת 10

| 27.10.2009
הצגת מס שירותים בדין וחשבון כספי של מוסד בנקאי או חברת ביטוח
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 19, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 19

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי זכאות עובדים לחופשה
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 20, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 19

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי פיצויי פיטורים, פיצויי פרישה ופנסיה
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 29 כפי שתוקן על ידי גילוי דעת 52

| 12.12.2011
צדדים קשורים
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 33, כפי שתוקן על-ידי גילוי דעת 44, תקן חשבונאות מספר 1, תקן חשבונאות מספר 12 ותקן חשבונאות מספר 22

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי וכללי הדיווח לגבי ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה ותעודות השתתפות בקרנות השקעה בנאמנות
קרא עוד

גילוי דעת 35

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי במענק השקעות
קרא עוד

גילוי דעת 42

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי על ידי המשקיע בהשקעה ביחידות השתתפות במחקר מדעי
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 51, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 12 ותקן חשבונאות מספר 13 (מתוקן)

| 27.11.2009
דוח תזרים מזומנים
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 57, כפי שתוקן על ידי גילוי דעת 59, גילוי דעת 68, תקן חשבונאות מספר 8, תקן חשבונאות מספר 11, תקן חשבונאות מספר 15, תקן חשבונאות מספר 19, תקן חשבונאות מספר 20(מתוקן) ותקן חשבונאות מספר 22

| 26.10.2009
דינים וחשבונות כספיים מאוחדים
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת 68, כפי שתוקן על ידי תקני חשבונאות: 13, 15, 19, 20 (מתוקן) ו-22

| 09.12.2009
שיטת השווי המאזני
קרא עוד

נוסח משולב של גילוי דעת מספר 69, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 5 ותקן חשבונאות מספר 12

| 26.10.2009
כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים
קרא עוד

הבהרה מספר 1 (מעודכן 2009)

| 28.10.2009
הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת
קרא עוד

הבהרה מספר 5

| 28.10.2009
בחינת קיום שליטה לעניין איחוד דוחות כספיים במצבים בהם לבעלי מניות המיעוט יש זכויות אישור או זכויות וטו
קרא עוד

הבהרה מספר 6 (מעודכן 2009)

| 28.10.2009
הטיפול החשבונאי בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת, שאינה חברה בת
קרא עוד

הבהרה מספר 7

| 28.10.2009
הטיפול החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים שלא הוכרה בגינן הוצאה
קרא עוד

הבהרה מספר 8

| 28.10.2009
דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו
קרא עוד

הבהרה מספר 9

| 28.10.2009
הכנסות מעסקאות תוכנה
קרא עוד

הבהרה מספר 10

| 27.10.2009
הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת
קרא עוד

באור בדבר מדיניות חשבונאית בדוחות כספיים של רשות מקומית

| 26.10.2009
הבהרה מקצועית
קרא עוד

הנחיה מקצועית 04/1

| 26.10.2009
הטיפול החשבונאי בהוצאות מסים על ההכנסה בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003
קרא עוד