תקנים ממשלתיים

תקנים ממשלתיים

הצעה לתיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים - 2015

| 22.11.2015
לתגובות הציבור עד 15 בדצמבר 2015
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 32

| 26.02.2015
הסדרי זיכיון למתן שירות: המעניק
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 12 (מעודכן 2014)

| 26.02.2015
מלאי
קרא עוד

הבהרה לתיקון בתקן חשבונאות ממשלתי מספר 3

| 11.02.2014
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 31

| 11.02.2014
נכסים בלתי מוחשיים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 17 (מעודכן 2014)

| 11.02.2014
רכוש קבוע
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 4 (מעודכן 2014)

| 11.02.2014
השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתית מספר 26

| 30.07.2012
ירידת ערך נכסים מניבי - מזומנים
קרא עוד

תיקונים לתקני חשבונאות ממשלתיים

| 25.08.2011
מצורף מסמך תיקונים מעודכן של המוסד לתקינה חשבונאית ממשלתית לשנת 2011
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 24

| 04.03.2010
הצגת מידע תקציבי בדוחות הכספיים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 23

| 04.03.2010
הכנסות מעסקאות שאינן חליפין (מסים והעברות)
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 21

| 13.05.2010
ירידת ערך נכסים שאינם מניבים מזומנים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 20

| 04.03.2010
גילוי בדבר צדדים קשורים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 19

| 04.03.2013
הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 18

| 13.05.2010
דיווח מגזרי
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 16

| 04.03.2010
נדל"ן להשקעה
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 14

| 04.03.2010
אירועים לאחר מועד הדיווח
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 13

| 04.03.2010
חכירות
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 11

| 04.03.2010
חוזי הקמה
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 9

| 04.03.2010
הכנסות מעסקאות חליפין
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 8

| 04.03.2010
דיווח כספי של זכויות בעסקאות משותפות
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 7

| 16.09.2010
השקעות בישויות כלולות (מעודכן 2010)
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 6

| 12.01.2011
דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים (מעודכן 2010)
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 5

| 04.03.2010
עלויות אשראי
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 3

| 16.09.2010
מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (מעודכן 2010)
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מספר 2

| 04.03.2010
דוחות על תזרימי המזומנים (מעודכן 2010)
קרא עוד

תקן חשבונאות ממשלתי מס' 1

| 21.06.2010
הצגת דוחות כספיים (מעודכן 2010)
קרא עוד