נוהל הגשת ערעור על ציון לבחינה

נוהל הגשת ערעור על ציון לבחינה

נוהל הגשת ערעור על ציון לבחינה

על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה, בצרוף הפרטים הבאים:

 • שם מלא

 • מס’ ת.ז

 • כתובת מייל למשלוח דואר אלקטרוני

 • מס’ טלפון נייד.

עלות שליחת מחברת בחינה 50 ש”ח.

 

הגשת ערעור – לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה בתוך שלושה שבועות (לכל המאוחר עד ליום ________) מיום פרסום תוצאות הבחינה

 

ערעורים על ציונים יתקבלו לפי הנוהל הבא:

 1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.

 2. ציון עובר: ציון כללי 60 ומעלה במבחן וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).

 3. הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו בלבד, ובתנאי שקיבלו ציון כללי 51 ומעלה.

 4. ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:

  – הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.

  – הנבחן מצא שהייתה טעות בבדיקת המבחן והוא מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות בדף התשובות שלו. על המערער לציין באילו שאלות נפלה טעות בבדיקה.

  – למען הסר ספק, ערעורים מסוג "לא רשמתי בדף התשובות את התשובה הנכונה" לא יתקבלו, תהיה הסיבה אשר תהיה.

 5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות.

   

על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה, בצרוף הפרטים הבאים:

 • שם מלא
 • מס' ת.ז
 • כתובת מייל למשלוח דואר אלקטרוני
 • מס' טלפון נייד.
 • עלות שליחת מחברת בחינה 50 ש"ח.
 • ניתן לבקש את מחברת הבחינה באמצעות דוא"ל kobi@icpas.org.il.
 • יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע"ס 50 ש"ח.

 

הגשת הערעור

לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור בתוך שלושה שבועות מיום פרסום תוצאות הבחינה.

יש לשלוח ערעור מפורט ומנומק לדוא"ל kobi@icpas.org.il, בצירוף פרטי כרטיס אשראי לתשלום האגרה. לפי הפירוט הבא: עלות ערעור 150 שח לשאלה.

למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא"ל, אולם לא יתקבל עבורו תשלום עד המועד האחרון להגשת ערעורים – לא ייבדק. 

6. החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו הינה סופית.