כללים להחזר אגרת בחינה

כללים להחזר אגרת בחינה

ככלל, ולנוכח העובדה כי בגין רישום נבחנים לבחינות “חשב שכר בכיר”, מתחייבת לשכת רואי חשבון בישראל לשאת בהוצאות כגון שכירת אולמות, מנהלי אולמות ומשגיחים וכו’, יתאפשר החזר כספי אגרה, חלקי או מלא, למועמד ששילם עבור השתתפות בבחינה ולא השתתף בה, וזאת בהתאם לכללים שלהלן:

 

 הסיבה בגינה נדרש החזר אגרת בחינה

 

 מועד הגשת הבקשה

 

 אסמכתאות ותנאים

 

 הניכוי מסכום האגרה

 בקשת החזר ללא כל נימוק עד עשרה ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות האגרה תוחזר, בניכוי 20%
 בקשת החזר ללא כל נימוק בתוך עשרה ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית  אין צורך באסמכתאות

אין החזר

 בקשת החזר בגין אשפוז, מילואים, או פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה  בתוך עשרה ימים לאחר מועד הבחינה הרלוונטית

לעניין אשפוז  
אישור
רשמי ממוסד רפואי על
אשפוז של הנבחן ביום
הבחינה

לעניין שירות מילואים 

אישור על שירות מילואים ביום הבחינה.

לעניין פטירת קרוב 
אישור רשמי על פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

האגרה תוחזר בניכוי 10% 
בקשת החזר עקב אי עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס חשבי שכר עד 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה הרלוונטית. על הנבחן לדאוג כי מוסד הלימודים יעביר דיווח ללשכה בדבר הציון בבחינה המסכמת וזאת 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה העיונית תשמר הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי 
האגרה תוחזר, בניכוי 10%
בידוד עד ליום לפני מועד
הבחינה
אישור בידוד + הצהרה הסבת מלוא התשלום
למועד הבא

לא תתאפשר דחיית בחינה והסבת תשלום. המקרה היחיד בו נבחן יוכל בכל זאת לעשות שימוש נוסף באגרה ששולמה יהיה כאשר נרשם באותו מועד לבחינה העיונית אך לא עמד בהצלחה בבחינה המסכמת בקורס “חשב שכר בכיר”.

במקרה זה הנבחן יהיה מנוע מלגשת לבחינה העיונית, אולם תשמר לו הזכות לממש את כספי האגרה במועד עתידי, זאת בתנאי כי התקבל דיווח ממוסד הלימודים לביטול הרישום לבחינה עקב אי עמידה בהצלחה בבחינה המסכמת, 14 ימי עסקים טרם מועד הבחינה העיונית.
את הבקשות והאסמכתאות יש להפנות לכתובת הדוא”ל: : meital@icpas.vivir.pw