תקנון בחינות | תנאי פרטיות

תקנון בחינות | תנאי פרטיות

תקנון בחינות – חשב שכר בכיר

מטרות הקורס:

הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

הקורס מיועד:

הקורס מיועד לחשבי שכר, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים, בוגרי 12 שנ”ל לכל הפחות.

תעודה:

תעודת גמר מטעם לשכת רואי החשבון בישראל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס, עברו את המבחן העיוני בציון כללי מינימאלי של 60 נקודות וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי), ועברו בציון 60 ומעלה את הבחינה המעשית.

1. סמכות הוועדה המקצועית:

הוועדה המקצועית להסמכת חשבי שכר, בראשות רו"ח אורי מורד, אחראית על:

 • תקנון הבחינות.
 • נושאי הלימוד.
 • עריכת הבחינות.
 • הסמכה.

2. תנאי הבחינה:

לבחינה יורשה לגשת אך ורק מי שלמד באחד ממוסדות הלימודים הנמצאים בפיקוח של לשכת רואי החשבון בישראל, נכח בלא פחות מ-90% מהשיעורים שנערכו בו, עמד בהצלחה במבחן המסכם בקורס ונכלל ברשימת המועמדים הזכאים להיבחן, מטעם אותו מוסד.

3. מועדי הבחינות:

הבחינות תתקיימנה ב-4 מועדים בשנה: בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר. המועדים עשויים להשתנות מעת לעת. יש להתעדכן באתר לשכת רואי החשבון.

4. בוחנים:
הוועדה תמנה בוחנים אם בדרך כלל או לבחינות מסוימות.

5. אגרות בחינה – פרסום ונהלים:

הוועדה תפרסם את מועדי הבחינות, מיקומן, הליכי הרישום וסכום האגרה.
ההרשמה לבחינה תיסגר כשבועיים לפני כל מועד בחינה.
על ביטול הרשמה לבחינה יש להודיע בכתב. אי הופעה לבחינה אינה מזכה בדמי אגרת הבחינה חזרה.
ביטולים באמצעות דוא”ל VeredGavri@icpas.org.il הכוללים: שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס’ טלפון נייד.
דמי הרישום לבחינה יוחזרו בכפוף לכללים להחזר אגרת בחינה שפרסמה הוועדה. ההחזר מתבצע באמצעות שיק הנשלח לכתובת הדואר של המבטל.
לכל בחינה ייקבע מועד אחרון לביטול ההרשמה לבחינה.

6.א. מי רשאי לקבל הקלות בבחינות

לשכת רואי החשבון בישראל- חשבי שכר, מאפשרת תוספת זמן של 50 דקות בבחינה, לנבחנים שהינם עולים חדשים, נשים בהריון ונבחנים בעלי לקויות למידה.

6.ב. שפת הבחינה:

הבחינות תהיינה בכתב, בשפה העברית.

7. הכנסת חומר מקצועי לאולם הבחינות:

הנבחן רשאי להביא עמו לבחינה אוגדן חוקים רלוונטיים שאושר על ידי הוועדה ופורסם באתר הלשכה.

לתשומת לב הנבחנים, בספרי העזר המותרים בבחינה מותר לסמן במרקר את הכתוב, אך אסור בתכלית האיסור להוסיף דפים מכל סוג שהוא או לכתוב בספרים. מותר לשים דגלונים בקצות העמודים בין הנושאים ותו לא. על הדגלונים ניתן לרשום את הנושא או שם החוק בלבד. הספרים נבדקים במהלך הבחינה.

8. ציונים:
ציון עובר: ציון כללי 60 ומעלה במבחן וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).
הוועדה תפרסם באתר הלשכה את תוצאות הבחינה. ניתן לערער על תוצאות הבחינה בהתאם לנוהל ערעורים שפורסם ובכפוף לתשלום אגרת ערעור.

9. הרשמה לבחינה חוזרת:

נבחן נכשל בבחינה, רשאי הוא לשוב ולהיבחן. ואולם, אם קיבל ציון למטה מ-31 נקודות, לא יורשה לשוב ולהיבחן, אלא במועד שלאחר המועד הבא הסמוך למועד בו נכשל. נבחן שבחינתו תיפסל עקב העתקה בבחינה, לא יורשה לשוב ולהיבחן אלא במועד שלאחר המועד הבא הסמוך למועד בו נבחן.

תנאי להרשמה לבחינה חוזרת – הכללתו של הנבחן ברשימת המועמדים הזכאים להיבחן, מטעם מוסד הלימודים בו סיים בהצלחה קורס חשבי שכר בכירים. 

10. ערעור על ציון: 

ערעורים על הציונים יתקבלו לפי נוהל הערעורים הבא:

 1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.
 2. ציון עובר: ציון כללי 60 ומעלה במבחן וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).
 3. הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו בלבד, ובתנאי שקיבלו ציון כללי 51 ומעלה.
 4. ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:
  א. הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.
  ב. הנבחן מצא שהייתה טעות בבדיקת המבחן והוא מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחן שלו. על המערער לציין באילו שאלות נפלה טעות בבדיקה.

למען הסר ספק, ערעורים מסוג ”לא רשמתי בדף התשובות את התשובה הנכונה“ לא יתקבלו, תהיה הסיבה אשר תהיה.

   5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות.

על הבקשה להגיע תוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה, בצירוף הפרטים הבאים: שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס’ טלפון נייד.
עלות שליחת מחברת בחינה 50 ₪.
ניתן לבקש את מחברת הבחינה באמצעות דוא”ל VeredGavri@icpas.org.il יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב ע”ס 50 ₪.

   6. לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור בתוך שלושה שבועות מיום פרסום תוצאות הבחינה.
בצירוף פרטי כרטיס אשראי לתשלום האגרה. יש לשלוח ערעור מפורט ומנומק לדוא“ל: VeredGavri@icpas.org.il  לפי הפירוט הבא:

 • עלות כל שאלה 150 ש"ח.
 • למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא“ל, אולם לא יתקבל עבורו תשלום עד המועד האחרון להגשת ערעורים – לא ייבדק.

7. החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית.

8. שמירת מחברות הבחינה:
יישמרו בלשכת רואי חשבון במשך רבעון אחד ממועד הבחינה. לאחר מכן מותר לבער אותן.

9.  זכאות לתעודה:
לנבחן אשר עמד בהצלחה בבחינה עיונית ומעשית, תוענק תעודה מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.

12. שמירה על תוקף התעודה ועל ההופעה במאגר חשבי השכר המוסמכים:
על פי תקנון לשכת רואי החשבון יש להשתתף מדי שנה ב- 15 שעות השתלמות שנתיות (שיועברו בשניים או שלושה ימי עיון, לפי השעות) והכוללים את הנושאים: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח לאומי, זאת על מנת לשמור על תוקף התעודה ועל ההופעה ברשימת חשבי השכר המוסמכים.

13. תוקף התקנון:
תקנון זה בתוקף מיום 1 בינואר 2018 .

 

מדיניות פרטיות 

לשכת רואי חשבון בישראל (להלן – "הלשכה" או "אנחנו") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר www.icpas.org.il (להלן – "האתר"), לרבות חברי הלשכה, רואי חשבון וחשבי שכר אשר נהנים ממגוון שירותים שונים המוענקים באמצעות האתר (להלן – "השירותים"), ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הנ"ל (להלן – "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

1. הסכמה 

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.


שים לב: האתר משמש כערוץ תקשורת בין חברי הלשכה ואחרים לבין הלשכה, וכל מידע שיתקבל ממך באמצעות האתר עשוי להיות מקושר עם ו/או להחליף ו/או להתווסף למידע נוסף שמסרת ללשכה באמצעות ערוצי תקשורת אחרים (לדוגמא: מידע שמסרת בעת הצטרפותך ללשכה). משכך, הלשכה עשויה להחזיק מידע נוסף הנוגע אליך, לרבות מידע אישי, מעבר למידע שנמסר על ידך באמצעות האתר. למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו אינה נוגעת לכל תקשורת שהייתה ו/או תהיה לך עם הלשכה שלא באמצעות האתר. 


2. אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר: איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? 

 1. הסוג הראשון של מידע שהלשכה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין ללשכה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו"ב. 
 2. הסוג השני של מידע שהלשכה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר ללשכה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. 
 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה. 
 • בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, למשל מידע הנאסף בעת ההרשמה לשירות וחברות חברי הלשכה בוועדות שונות. 
 • בעת ההרשמה, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת, שייכות מגזרית, כתובת מייל ומספר תעודת זהות. חברי הלשכה יידרשו, בנוסף לאמור לעיל, למסור גם תמונת פנים. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. 
 • ככל שתירשמו לאירוע הלשכה ו/או לאירועים של צדדים שלישיים המוצעים באמצעות האתר, תבצעו רכישות ותשתמשו בשירותים באמצעות האתר, הלשכה תצבור מידע על הרגלי רכישה (לרבות לעניין חידוש חברות בלשכה), מוצרים שנרכשו ואירועים בהם לקחתם חלק. 
 • במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף. 
 • תשלומים הנעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה ומחייבים מסירת פרטי אמצעי תשלום לספקים אלה. הלשכה אינה אוספת את פרטי כרטיס האשראי שמוסר המשתמש לספק שירותי הסליקה. ספק שירותי הסליקה נותן ללשכה מספר מזהה (token) המקושר למשתמש והמאפשר לספק שירותי הסליקה לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בהתאם להנחיות הלשכה. 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת. 


שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר .

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל.


 

3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו? 

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:

 • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה בעת ההצטרפות לשירות, בעת השימוש בשירותים או בעת מילוי טופס יצירת קשר.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה באמצעות ערוצי תקשורת חלופיים, קרי מידע שהעברת ללשכה שלא באמצעות האתר. ייתכן ומידע זה יוצג בפניך במהלך שימושך באתר, אך הואיל ומדיניות פרטיות זו אינה נוגעת לכל תקשורת שהייתה ו/או תהיה לך עם הלשכה שלא באמצעות האתר, מידע זה אינו חוסה תחת מדיניות פרטיות זו.

 

4. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי הלשכה. 
 • לספק את השירותים.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת: 

 • להעניק את השירותים למשתמש הלשכה, ובהם חידוש חברות בלשכה, הרשמה לכנסים, הרשמה לוועדות הלשכה, רכישת שירותים וכיו"ב.
 • לוודא את זהות המשתמש בעת הכניסה לאתר או לחלקים באתר המיועדים למשתמשים רשומים וכן על מנת לטפל בתלונות על אינטראקציות לא ראויות מצד המשתמש ו/או שימוש לא מורשה באתר ו/או השירותים.
 • להנפיק מסמכים, ובהם תעודת חבר בלשכה. 
 • לבצע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • להצליב, לצרכי הלשכה, את המידע האישי עם מידע אשר קיים במאגר המידע של הלשכה.
 • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי הלשכה.
 • להציע הצעות או הטבות המתואמות לצרכי והעדפות המשתמש.
 • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, בין אם על הלשכה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של הלשכה. 
 • להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • ליצור קשר עמך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לאתר (לרבות משלוח מסרונים).
 • להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.
 • לערוך סקרים בקרב המשתמשים.

 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

אנו שומרים את הזכות להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים למטרות שירותי דיוור ישיר ומתן השירותים, גם אם אין לאלה קשר לשירותים המסופקים על ידי הלשכה.

בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של הלשכה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי שליטה בלשכה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים ללשכה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של הלשכה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (י) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (יא) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, הלשכה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לעשות זאת בעצמך באמצעות "האזור האישי" אשר מצוי באתר ולחלופין תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: contact@lishca.org.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים. 

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים. 

 

7. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שלוש עשרה (13) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני ל- contact@lishca.org.il לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

 

8. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה. 

 

9. שירותי צדדים שלישיים 

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש באתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את Google Analytics,אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html, ושירותי אחסון של מייקרוסופט, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. יחד עם זאת, ללשכה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

 

10. אמצעי תשלום 

האתר עשוי לכלול שירותים הניתנים בתשלום ("תשלומים"). ככל שייגבו תשלומים דרך האתרים, את התשלומים יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי הלשכה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי הלשכה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש. 

 

11. קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים 

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים לעזבו ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים ללשכה. הקישורים לאלה מוצעים לנוחותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת הלשכה, הלשכה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הלשכה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי הלשכה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה. מרביתם של אלה מכילים מסמכים משפטיים, לרבות מדיניות פרטיות ותנאי שימוש, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש באתרים או שירותים אלה (בין היתר, על מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך).

 

12. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. 

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. 

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם. 

 

13. העברת נתונים בינלאומית

הלשכה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, הלשכה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

 

15. פרסומות של צדדים שלישיים

הלשכה עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של הלשכה וללשכה אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 

16. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. הלשכה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האפליקציה ו/או נשלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שנמסרה לנו במסגרת השימוש באפליקציה. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באפליקציה או נשלחה בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. 

 

17. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה meital@icpas.org.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.