ועדת האתיקה -

הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה)

הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות הוקמה ופועלת מכוח תקנה 20 לתקנון ההתאגדות של הלשכה.

כללי ההתנהגות נקבעו על ידי הוועד המרכזי מכוח תקנה 60 בתקנון ההתאגדות של הלשכה והם מחייבים את כל חברי הלשכה.

תפקיד הוועדה הינו לפרש את כללי ההתנהגות ולהבהירם בפני חברי הלשכה ומוסדותיה.

הוועדה עומדת לרשות החברים בכל מקרה של ספק לגבי יישום כללי ההתנהגות. 

בהתאם לכלל 18, כל חבר, לרבות מוסד ממוסדות הלשכה, מחויב לקבל את חוות דעתה של הוועדה בכל עניין הקשור ביישום כללים אלו. ככל שהועדה מוצאת לנכון, ממליצה הוועדה בפני הוועד המרכזי על העמדה לדין של חבר בגין הפרה, לכאורה, של כלל מכללי ההתנהגות.

הוועדה נותנת מענה לפניות בתחום כללי ההתנהגות ו/או הדרכה לגבי יישומן וכן לגבי תלונות כנגד רואי חשבון בדבר הפרת איזה מהכללים.

הוועדה מכבדת את צנעת הפרט של החברים ובהתאם, דיוניה אינם פומביים ופרוטוקול הדיון אינו מפורסם.
הוועדה נוהגת לפרסם הבהרות כללי ההתנהגות בנושאים עקרוניים. הבהרות אלו עוברים לאישור הוועד המרכזי טרם הפצתם לציבור. 
הוועדה נוהגת לפרסם את תמצית החלטותיה העקרוניות, בפני החברים, לשם הרחבת מודעות החברים לכללים. 

 

יו"ר הוועדה : רו"ח עופר מנירב, 
המזכיר המקצועי: פרופ' הרצל פטל, רו"ח
 

פניות אל הוועדה ניתן להגיש באמצעות מזכירות הוועדה במשרדי הלשכה
או באמצעות דוא"ל לכתובת : hilaa@icpas.org.il

לקט החלטות מנחות של הוועדה:

כחלק מתפקידה של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) הינה הנחיית חברי הלשכה בכל הקשור לכללי ההתנהגות המקצועית, עודכן קובץ החלטות מנחות אשר הובא עד עתה באתר המרשתת של הלשכה משנת 2011.

 ללקט החלטות מנחות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (מעודכן לחודש מרץ 2022) לחצו כאן .

לקט החלטות הוועדה:

לעדכון מהוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) בדבר פרסום אסור מיום 11.8.2021 לחצו כאן

 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה והמענה להם בתקופה
  מ- 7/2022 ועד 12/2022 לחצו כאן             
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה והמענה להם בתקופה
  מ- 4/2022 ועד 6/2022 לחצו כאן
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה והמענה להם בתקופה
  מ- 1/2022 ועד 3/2022 לחצו כאן
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה והמענה להם בתקופה
  מ- 7/2021 ועד 12/2021 לחצו כאן
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) והמענה להם בתקופה מ- 4/2021 ועד 6/2021 לחצו כאן
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) והמענה להם בתקופה מ- 1/2021 ועד 3/2021 לחצו כאן
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון בישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) לחצו כאן (מעודכן נכון לאוקטובר 2019 ועד יוני 2020)
 • לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) לחצו כאן (המענה להם בתקופה יולי 2020 ועד דצמבר 2020)
Open chat