מוסדות הלשכה -

מוסדות הלשכה

WhatsApp Image 2021-10-12 at 10.28.52

נשיא הלשכה
רו"ח חן שרייבר

הנשיא מכהן כראש הלשכה ויושב ראש של האסיפות הכלליות של הוועד המרכזי, של הנשיאות ושל המועצה המייעצת שלה. הנשיא נבחר בבחירות אישיות ישירות וחשאיות אחת לשלוש שנים.

הוועד המרכזי

הוועד המרכזי מהווה את דירקטוריון הלשכה, שהיא חברה פרטית בערבות מוגבלת. הוועד עוסק בשורה של נושאים לקביעת מדיניות והתוויית קווי פעולה, לאישור קבלת חברים וגריעתם, מינויים בוועדות ועוד. חברי הוועד נבחרים אחת לשלוש שנים בבחירות אישיות.

בית הדין

חבר הלשכה (להלן: "חבר"), הלשכה, כל מוסד ממוסדותיה וכל מי שקיבל על עצמו את כללי הלשכה ומרותה, חייבים להיזקק לשיפוטו של בית הדין של הלשכה (להלן: "בית הדין") בכל עניין שהוא בגדר סמכותו.

חברי הוועד המרכזי:

שרייבר חן, רו”ח – נשיא הלשכה

אונגר רגינה, רו"ח – סגנית נשיא

איל אמיר, רו"ח

בלנגה ג'ק, רו"ח ועו"ד – סגן נשיא

ברזלי-רביד דפנה, רו"ח – סגנית נשיא

זיכלינסקי ניר, רו"ח

יהודיוף אבי, רו"ח – נציג מרחב ירושלים בוועד המרכזי

יחזקאלי-גולן גלית, רו"ח – נציגת מרחב חיפה בוועד המרכזי

כרסנטי זיו, רו"ח

לזר אורי, רו"ח 

מורד אורי, רו"ח

מנירב עופר, רו"ח – נשיא לשעבר ונשיא כבוד, נציג מרחב תל-אביב בוועד המרכזי

נבון קובי, רו"ח

נויבירט-פייג ליאת, רו”ח ועו”ד 

 

נוימן אבי, רו"ח – סגן נשיא

סימון ארד, רו"ח – גזבר כבוד

עזריאל טלי, רו"ח ועו"ד – סגנית נשיא

פטל אריאל, רו"ח – סגן נשיא

פניני ישראל, רו"ח – סגן נשיא

קאסם בשאר, רו"ח – מזכיר כבוד

קידר רעיה, רו"ח – סגנית נשיא

קנה יזהר, רו"ח – נשיא לשעבר

קנובל מנשה, רו"ח

שגיב ארז, רו"ח

שטרק איריס, רו"ח – נשיאה שקדמה

חברי נשיאות בית הדין:

רו"ח ברוך גיירמן, יו"ר נשיאות בית הדין

רו"ח יוסי חממי, סגן יו"ר נשיאות בית הדין

רו"ח נסים גיא, סגן יו"ר נשיאות בית הדין
Open chat