הוועדה לפירוש כללי התנהגות מקצועית (ועדת האתיקה)

הוועדה לפירוש כללי התנהגות מקצועית (ועדת האתיקה)

רו"ח אריה רפופורט, יו"ר הוועדה

 

כללי ההתנהגות המקצועית נקבעו על ידי הוועד המרכזי מכוח תקנה 60 בתקנון ההתאגדות של הלשכה והם מחייבים את כל חברי הלשכה.

הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה), עומדת לרשות החברים בכל מקרה של ספק לגבי יישום כללי ההתנהגות המקצועית.

כמו כן, מפרסמת הוועדה לכלל החברים, הבהרות בנושאים בעלי חשיבות.

 

בהתאם לכלל 18 בכללי ההתנהגות המקצועית, כל חבר, לרבות מוסד ממוסדות הלשכה, מחויב לקבל את חוות דעתה של הוועדה בכל עניין הקשור ביישום כללים אלו.

הוועדה נותנת מענה לפניות בתחום כללי ההתנהגות המקצועית ו/או הדרכה לגביי יישומן וכן לגבי תלונות כנגד רואי חשבון בדבר הפרת איזה מהכללים.

ככל שהוועדה מוצאת לנכון, ממליצה הועדה בפני הוועד המרכזי על העמדה לדין של חבר בגין הפרה, לכאורה, של כלל מכללי ההתנהגות המקצועית.

 

פניות אל הוועדה ניתן להגיש באמצעות מזכירות הוועדה במשרדי הלשכה או באמצעות דוא"ל לכתובת: tair@icpas.org.il


לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה והמענה להם בתקופה מ- 7/2021 ועד 12/2021 לחצו כאן


ללקט ההחלטות העקרוניות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (ועדת האתיקה) מיום הקמתה ועד היום (גירסה ראשונה של לקט החלטות מנחות של הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות (מעודכן ליום 8.10.2011) לחצו כאן 

לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון בישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) בתקופה מ- 10/2019 ועד 6/2020 לחצו כאן

לתמצית נושאים ועניינים שעלו לדיון במליאת ישיבות הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) והמענה להם בתקופה מ- 7/2020 ועד 12/2020 לחצו כאן