לא להוריש תאונת מס -

לא להוריש תאונת מס

שיקולי המס ותכנון נכון בעת העברה בין‾דורית: שתי דוגמאות מחיי המעשה > בועז כהן


מעבר בין‾דורי הוא נושא משמעותי במשפחות רבות. תכנון מעבר בין‾דורי בפן המיסוי במועד, יכול למנוע תאונות מס בעתיד. נעשה זאת במספר דוגמאות. אך תחילה טוב להיזכר באמירתו של הנשיא מאיר שמגר: "זותם ואף חובתם של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס".יפים הדברים שבעתיים כאשר חוסר היערכות מביא לתאונות מס שבמסגרתם קיים הפסד אמיתי, כגון הפסדים אשר הולכים לעולמם אגב הפטירה, בהתאם להלכת מלכסון‾דינשטיין (ע"א 1579/20(.
להלן שתי דוגמאות המלמדות על החשיבות של היערכות מוקדמת.
< לישראל גינצבורג בן ה‾75 חברה הפסדית אשר מומנה באמצעות הלוואת בעלים, בסך 10 מיליון שקל. ברור, כי פירוק החברה בימי חייו של גינצבורג יביא לכך שההפסד ילך לעולמו יחד איתו, בהתאם להלכת מלכסון‾דינשטיין. ואולם, אם המניות וההלוואה יעברו בירושה ורק יורשיו יבצעו בהמשך את הליך הפירוק, הרי ניתן בהחלט שהיורשים יעשו שימוש בהפסד ההון שייווצר להם אגב פירוק החברה. יובהר, כי מתנה בעודו בחייו עשויה להקים טענות של תכנון מס החייב בדיווח, אם מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות, ובמקרים מסוימים אף טענות לעסקאות מלאכותיות; לפיכך יש לשקול המהלך בתבונה.
כמו כן ובהתאם להלכת מלכסון‾דינשטיין, יש בהחלט לבחון מימושי נכסים בדרכים שונות אשר גלום בהם רווח בידי בעלי מניות מבוגרים אשר צברו בימי חייהם הפסדים, ובכך ליצר למעשה סוג של step up ליורשים על מחירי הנכסים במקום ההפסדים אשר לא ניתן להורישם. מובן שמהלכים מסוג זה יש לבצע תוך בחינת מכלול השיקולים המשפטיים המשפחתיים והמסחריים.
$ לשרה ירושלמי יש חברה המחזיקה שלוש דירות בישראל. היא מעוניינת שכל בן יירש דירה ספציפית. אם ירושלמי לא תיערך מראש, כל אחד מילדיה יירש מניות בחברה והם לא יתנתקו זה מזה ללא שבח חייב ומס רכישה.
בהיערכות מראש נבונה, האם תפרק את החברה בפטור ממס שבח לפי סעיף 71 ובתנאים מסוימים לא ישולם אף מס רכישה, והכל בהתאם לתקנה 27(ב) לתקנות מיסוי מקרקעין. כך למעשה תכלול הירושה את הדירות ולא את המניות וניתן יהיה להוריש לכל ילד דירה. במסגרת זו נציין, כי ייתכן שמהלך מסוג זה עשוי לסייע לעניין חבות המס בגין עודפים הצבורים בחברה.
עוד חלופה קיימת בנסיבות מסוימות: במסגרת הצוואה יגדיר המוריש, כי הוא מבקש את פירוק החברה לפני חלוקת העיזבון וייחוס הדירות ספציפית לילדים. בנסיבות אלו ניתן יהיה לקבל את אישורה של רשות המיסים לייחד דירה לכל ילד אגב העיזבון, מבלי לייצר אירועי מס בין הילדים, פרט לחבויות המס (רכישה) אם ישנן בשל פירוק החברה.

רו"ח בועז כהן, ארצי‾חיבה‾אלמקייס‾כהן פתרונות מיסוי

Open chat