מוסדות הלשכה

מוסדות הלשכה

 נשיא הלשכה

הנשיא מכהן כראש הלשכה ויושב ראש של האספות הכלליות של הוועד המרכזי, של הנשיאות ושל המועצה המייעצת שלה. הנשיא נבחר בבחירות אישיות ישירות וחשאיות אחת לשלוש שנים.

הועד המרכזי

הוועד המרכזי מהווה דירקטוריון הלשכה, שהיא חברה ציבורית בערבות מוגבלת. הוועד עוסק בשורה של נושאים לקביעת מדיניות והתוויית קווי פעולה לאישור קבלת חברים וגריעתם, מינויים וביטולם, העמדה לדין ועוד. חברי הוועד נבחרים אחת לשלוש שנים בבחירות אישיות.

בית-הדין המשמעתי

בית הדין הוא המוסד בלשכה שכל חבר לשכה, כל מוסד ממוסדותיה וכל מי שקיבל על עצמו את כללי הלשכה ומרותה חייב להזדקק לשיפוטו בכל עניין שהוא בגדר סמכותו של בית הדין. 

ועדות הלשכה

הוועדות השונות, לרבות פורומים, צוותי משימה ועדות אד הוק, מהוות את התשתית ואת האמצעי החשיבתי, המגבש והיישומי לכל פעילויות הלשכה.