פתאום חייב בדמי ביטוח -

פתאום חייב בדמי ביטוח

ביטוח לאומי בגין חברה משפחתית וחברת‾בית – השלכות במבנים בינלאומיים > סאלי חדד‾גליבטר


בנובמבר 2021 פרסם המוסד לביטוח לאומי את חוזר מספר 1486 בנושא הכנסות חברה משפחתית, בעקבות פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין נחושתן ואחרים.
לא אחת, במבני השקעה בינלאומיים, אנו נוהגים להתוות מבנה בו יחיד תושב ישראל מחזיק בישות זרה, באמצעות חברה משפחתית ישראלית. מבנה זה נפוץ לדוגמא לצורך הגנה ממס עיזבון בארה"ב ובגרמניה, לצורך הקטנת החשיפה למיסי חוץ בגרמניה בגין השקעה פאסיבית בידי יחיד ועוד. פסק דין זה ובעקבותיו החוזר, יוצרים עיוות בחבות יחידים בדמי ביטוח לאומי, כך שהכנסות שהיו עד כה פטורות מדמי ביטוח – יחויבו בדמי ביטוח בהתאם לקבוע בחוזר.
לדוגמא: ישראל ישראלי השקיע בנדל"ן מניב בארה"ב באמצעות חברה אמריקנית מסוג LLC . כדי להגן על עצמו מפני מס עיזבון אמריקני, ביצע מר ישראלי את השקעתו זו באמצעות חברה ישראלית משפחתית, כך שהוא מחזיק בהון החברה המשפחתית המחזיקה בזכויות ב‾ LLCהאמריקנית. לצורכי מס בארה"ב, שתי החברות שקופות וכך גם לצורכי מס בישראל בהתאם להוראות חוזר 5/2004 בנושא זיכוי ממס זר לתושב ישראל המחזיק ב‾LLC.
על פי מסמך שפרסם הביטוח הלאומי בינואר 2017, כל הכנסה המיוחסת לתושב ישראל שמקורה ב‾LLC תיחשב כדיבידנד, וככל דיבידנד שאינו מחברה משפחתית או חברת‾בית – הוא פטור מדמי ביטוח. באמרת אגב נציין, כי העולה ממסמך זה יוצר אף הוא עיוות, שכן הכנסות שהיו חייבות בדמי ביטוח אילו היו מתקבלות ישירות בידי היחיד, כגון הכנסות עסקיות, פטורות מדמי ביטוח רק בשל העובדה שהן מתקבלות בידיו באמצעות LLC).
ואולם עתה, לאחר הלכת נחושתן והחוזר שהוציא הביטוח הלאומי בעקבותיה, כל הכנסה שתיוחס למר ישראלי מה‾LLC דרך החברה המשפחתית, אף אם זו פטורה במהותה, תתחייב בדמי ביטוח לאומי. כך, אם תיוחס לו הכנסה מריבית או מדיבידנד או אף רווח הון, הוא יתחייב בדמי ביטוח על אף שהכנסות אלו פטורות מדמי ביטוח אילו היו מתקבלות בידיו באופן ישיר, או מתקבלות בידיו דרך LLC אילו זו לא מוחזקת ע"י חברה משפחתית.
כל האמור לעיל נכון גם לגבי החזקת ה‾LLC בדוגמה שלעיל, באמצעות חברה ישראלית הנחשבת לחברת בית. (בהתאם לסעיף 64 בנוסחו לאחר תיקון 245 לפקודה, גם חברה המחזיקה בניינים בחו"ל יכולה להיחשב חברת‾בית, בכפוף לעמידה בשאר דרישות הסעיף).
לאור כל זאת, כאשר אנו בוחנים כיום מתווה עתידי של מבנה בינלאומי בו היינו שוקלים להשתמש עד כה בחברה משפחתית או בחברת‾בית, כמתואר לעיל, עומדות בפנינו מספר אפשרויות:
1. תיתכן אדישות של יחיד המבצע השקעות כאלו, שכן ממילא בשל הכנסותיו האחרות הוא בתקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח או שהפער אינו מהותי.
2. החזקה בחברה המשפחתית ע"י מספר בני משפחה או ע"י מי שמוגדרת לצורכי ביטוח לאומי כ"עקרת בית". פתרון זה אפשרי בתנאים מסוימים אף במבני השקעה קיימים.
3. קיימים פתרונות אפשריים נוספים לצורך הגנה ממס עיזבון, כגון רכישת ביטוח חיים, והשקעה באמצעות שותפות המשמרת את מבנה המס השקוף ומעניקה במקביל הגנה (מסוימת) ממיסי עיזבון.
ונסיים בהערה: להבנתנו LLC המסווגת כחברה משפחתית או כחברת‾בית לצורכי מס בישראל, מאבדת את זכאותה לפטור מדמי ביטוח על אף היותה LLC והכנסותיה יהיו כפופות לדמי ביטוח לאומי בשל היותה חברה שכזו. בהתוויית מבנים בינלאומיים יש לקחת בחשבון מגוון רחב של היבטי מס, הן בישראל והן מחוצה לה, על מנת להימנע מתקלות אפשריות.

רו"ח ומשפטנית סאלי חדד‾גליבטר, ארצי‾חיבה‾אלמקייס‾כהן פתרונות מיסוי

Open chat