שאלה של רמת הגילוי -

שאלה של רמת הגילוי

האם עמדות חייבות דיווח הן תעודת הכשר לתכנון? בעקבות ההוראה בנוגע לרווחים ראויים לחלוקה על פי חוק העידוד > ישי כהן

במסגרת תיקון 215 לפקודת מס הכנסה, נוספה חובת הדיווח בדוח המס השנתי על נקיטת עמדה החייבת בדיווח כאמור בסעיף 131ה לפקודה. מאז ועד היום פורסמו 109 עמדות בנושאי מס הכנסה ולמעלה מ‾30 עמדות בנושאי מע"מ, מכס ובלו. נזכיר, כי עמדה חייבת בדיווח רק שעה שיתרון המס הנובע ממנה הוא מעל 5 מיליון לשנת מס או מעל 10 מיליון שקל במהלך ארבע שנים לכל היותר, וכן אם הנישום עומד בתנאי הסף של המחזור או התמורה לפי העניין.
שאלה הצצה לעיתים קרובות היא מהי רמת הגילוי הנדרשת על מנת למנוע חיכוכים מיותרים עם הרשות. לא פעם רואי חשבון ויועצים נשאלים, ואולי אף נחקרים, בידי רשות המיסים על רמת הגילוי שניתנה בדוח לביצוע מהלך כלשהו.
אולי במסגרת עמדות החייבות בדיווח, ובדומה לסעיף 131ד לפקודה לעניין חובת מתן הגילוי על חוות דעת שנתקבלה, פתר אותנו המחוקק בדיון בשאלה מהי רמת הגילוי הנדרשת ביחס לתכנונים אלו. שכן, המחוקק הגדיר את דרך הדיווח עליהם במסגרתו של סעיף 131ה לפקודה ובמסגרתו של טופס 1346.
ניקח לדוגמא את עמדה 92/2021, אשר פורסמה לאחרונה, הקובעת, כי הוראות סעיף 94ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה – רר"ל) אינן חלות כאשר המניות נרכשו לאחר 1.1.2003. נזכיר, כי לכאורה המחוקק לא מצא לנכון להעניק הטבת רר"ל ביחס למניות שנרכשו לאחר 1.1.2003, שכן בתפיסתו שיעור המס החל על רווח הון זהה לשיעור המס החל על דיבידנד, ולפיכך מה טעם לדון בנושא.
ואולם, לאור הלכת העליון בפסק דין סקמסקי וגרינפלד, לפיה יחול שיעור מס דיבידנד ש"מ חוק עידוד (קרי, 15% או 20% לפי העניין) גם אם המניות נמכרו (של חברה שעל רווחיה חל חוק עידוד השקעות הון) כרר"ל, הרי שנוצר עיוות לפיו מי שרכש מניות לאחר 1.1.2003 ומדובר ברווחי חוק עידוד, לא ייהנה מההגנה הקבועה בסעיף 94ב.
במקום להיענות לקריאה הכלכלית והמתבקשת לאור פסיקת העליון לשינוי החוק, בחרה רשות המיסים לפרסם עמדה לפיה לא חלות הוראות 94ב למי שרכש מניות אחרי 1.1.2003 לרבות בעת מכירת מניות של חברה הזכאית להטבות במס מכוח חוק העידוד. ואולי בכל זאת יש בשורה בפרסום עמדה זו, שכן כעת מאפשרת הרשות לנקוט למעשה בעמדה, אולם "רק" מבקשת לתת גילוי בטופס 1346.

Open chat