הוועדה לאישורים מיוחדים

הוועדה לאישורים מיוחדים

הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואה חשבון

הוועדה אחראית על הקשר עם גופים הדורשים אישורי רואה חשבון, לשם גיבוש משותף של נוסחים העומדים בכללים המקצועיים החלים על רואי חשבון וטיפול במקרים של דרישות לאישורים שאינם עומדים בכללים המקצועיים האמורים. 

רו"ח אורי מורד – יו"ר הוועדה

רו"ח אריאל פטל – ממלא מקום יו״ר הוועדה

לשליחת בקשה