אל תחכו - עדכנו מכתבי התקשרות עוד היום

אל תחכו - עדכנו מכתבי התקשרות עוד היום

| 11.02.2019

 

 

חברות וחברים נכבדים,       
 
 

הנדון:   ממצאי המוסד לסקירת עמיתים בקשר ליישום לראשונה של התיקונים לתקן הביקורת בדבר מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים¹
 

 
 
המוסד לסקירת עמיתים (להלן – "המוסד"), חברה בת של לשכת רואי חשבון בישראל, פועל באופן עצמאי בכפיפות לדירקטוריון שלו, וסוקר משרדי רואי חשבון המבקרים "תאגידים מדווחים" בישראל. הסקירה מתייחסת למערך הפעילות המקצועית במשרדי רואי חשבון אלה בתחום הביקורת של דוחות כספיים.

דוח המוסד לשנת ביקורת 2017 (סקירת ביקורת הדוחות הכספיים של שנת 2017) המתפרסם לציבור בימים אלה, מופץ גם לכלל חברי הלשכה, לרבות אלה שאינם מבקרים תאגידים מדווחים, מתוך ראייה שדוח זה יכול לשמש ככלי סיוע חשוב בעבודתם המקצועית של כלל חברינו.
 
בסקירות שנערכו לגבי יישום לראשונה של התיקונים לתקן הביקורת הנ"ל בקשר לדוחות הכספיים של שנת 2017, נתגלו ממצאים רבים המתוארים להלן:

"מכתב התקשרות
 
מספר תיקונים חשובים נכנסו לתוקף השנה במכתב ההתקשרות, וביניהם:
 

  1. החובה לציין את אופן קביעת שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר, דבר שהיה אופציונאלי לפני התיקון.
  2. החובה לציין את העובדה כי מכתב ההתקשרות יהיה בתוקף עד להשלמת ביצוע השירותים הכלולים בו על ידי רואה החשבון המבקר וקבלת מלוא התמורה בגינם. 

         
ככל הידוע למוסד, תיקונים אלה הוכנסו לתקינה, בחלקם, בעקבות הערות שהתקבלו ממועצת רואי חשבון, כתחליף לחקיקה.
 
ב-4 מתוך 12 המשרדים שנבדקו השנה, נמצאו מקרים רבים בהם מכתבי ההתקשרות לא עודכנו כנדרש. במשרד נוסף נמצא מקרה בו מכתב ההתקשרות נחתם אחרי תחילת ביצוע הביקורת בניגוד לתקן ולפני אישור המשך ההתקשרות על ידי הנהלת המשרד.
 
ממצאים כה רבים בנושא זה מעיד על אי עדכון המערך המקצועי במשרדים בהם הדבר התגלה. על משרדים אלה לבדוק ולתקן את יכולת ההתאמה של המערך המקצועי שלהם לשינויים בתקינה כנדרש ובמועד. 
"

הדוח המלא של המוסד לשנת ביקורת 2017 מפורסם באתר המוסד: /https://peerreview.icpas.org.il
 
ביצוע הביקורת של כלל החברות בישראל בהתאם לתקני הביקורת הינו, בראש ובראשונה, לטובתם של רואי החשבון המבקרים בישראל ומגן עליהם מפני תביעות אפשריות.
 
על כן, מצאנו לנכון להביא נושא חשוב זה לידיעתכם, על מנת שחברינו לא ייכשלו בעבודתם וביקורת הדוחות הכספיים על ידי רואי החשבון המבקרים תבוצע ביסודיות ובמקצועיות.

 

בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון

 

 

[1] תקן ביקורת 122 בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים". התקן אושר לפרסום ביום 14 בספטמבר 2017 וחל על כתבי התקשרות שייחתמו החל מיום 31 באוקטובר 2017 ואילך. התקן שולב בתקן ביקורת (ישראל) 210 לאחר הארגון מחדש של התקנים בביקורת.