התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1)

התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1)

| 02.10.2019

 

 

 

 

חברות וחברים יקרים,

הנדון: המלצת הלשכה בדבר התנהגות רואה חשבון אל מול לקוחו שמסרב לכלול בדוח השנתי הכנסה לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

  סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו משיכה מחברה במועד החיוב (כהגדרתם של מונחים אלה באותו סעיף) כהכנסה מדיבידנד, או לפי העניין הכנסת עבודה או הכנסה מעסק/משלח יד של בעל המניות המהותי.  

ככל שהנישום/הלקוח ("הלקוח") מסרב לכלול בדו"ח השנתי שלו לשנת המס הרלוונטית הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה וסירוב זה אינו מעוגן בחוות-דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדו"ח (לרבות בדרך של צירוף ביאור לדו"ח האמור ובו התייחסות לאי - החלתן של הוראות הסעיף), וכן להפסיק לשמש כרואה החשבון של החברה מושא המשיכה ("החברה"), וזאת כמתחייב מכלל 11 לתדריך בדבר כללי התנהגות מקצועית לרואי חשבון בפרקטיקה במסים (סעיף ג' לכללי ההתנהגות המקצועית) המצ"ב לנוחיותכם. (לצפייה לחצו כאן).  

על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בהודעה זו כי על הלקוח והחברה לעדכן בנושא את המייצג החדש של הלקוח ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה.  

תודות לרו"ח ועו"ד אלכסנדר שפירא על הסיוע הרב בטיפול בנושא זה.