ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל

| 18.06.2019

 

ניכוי מס במקור בגין סכומים המוחזרים למעסיק מאת קופת גמל
 

בהתאם להוראות החוזר 2017-9-19 גופים מוסדיים, המסדיר את אופן העברת הכספים ואופן העברת הדיווח על הפקדות תשלומים לקופת גמל על ידי המעסיק לחברה מנהלת, נקבע בסעיף 11 לחוזר כי בקשת המעסיק להשבת תשלום שהופקד ביתר תוגש לחברה המנהלת באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השותף, בצירוף תצהיר

המעסיק אינו רשאי לבצע קיזוז בין הסכום השוטף המופקד לקופת הגמל לבין התשלומים שהופקדו ביתר בחודשים הקודמים.

תשלומים שהופקדו ביתר, אשר יושבו על ידי קופת גמל למעסיק בהתאם לסעיף 11 לחוזר,  לא יבואו בגדר המונח "סכומים שמקורם בתשלומי מעביד" ולא ינוכה מהם מס במקור בהתקיים כל התנאים המצטברים המפורטים במכתבה של גב' ורד בכר, רו"ח - מנהלת מחלקת ניכויים, רשות המסים בישראל. לקריאה נוספת לחצו כאן.