בהמשך לפניית הלשכה נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

בהמשך לפניית הלשכה נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

| 01.12.2019

 
 

חברות וחברים יקרים,

בהמשך לפניית הלשכה - נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

 

אני שמחה לבשר כי בעקבות פנייתנו, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אימצה במלואן את הערות הלשכה לגבי נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים ("הנוהל").

בזכות פניית הלשכה בבקשה לערוך שינויים בנוהל הוסרה הדרישה לתצהיר מרואה חשבון בדבר היעדר רישום פלילי שהייתה בטיוטת הנוהל, והוסרה גם הדרישה להצהרת רואה חשבון כי לא מתנהל הליך לביטול רישיונו או להתלייתו.

בנוסף, דרישות הנוהל עודכנו כך שכל האישורים הנדרשים מרואי חשבון יהיו בהתאם לכללים המקצועייםכמו כן הנוהל יכלול בנספח נוסח מוסכם עם לשכת רואי חשבון.

אנו מעריכים מאוד את השינויים שנעשו, ואת האוזן הקשבת לבעיות שעלו, כך שהרשות כללה את כל השינויים שביקשנו. אנו מודים לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולראש הרשות ד"ר משה ברקת, על ההבנה והתאמת הדרישות לאישורים, לאמות המידה המקצועיות שלנו רואי החשבון, עפ"י החוק ותקני הביקורת. 
ברצוני ליידע את החברים כי ישנם נושאים נוספים על שולחננו מול רשות שוק ההון ואני בטוחה שבזכות שיתוף פעולה נגיע גם בהם לסיכומים שמחד יתנו מענה לצרכי הרשות ומאידך יהיו בהתאם לכללים המקצועיים החלים על רואי החשבון.

אנו נמשיך בתפקידנו המקצועי כמייצגים וכשומרי הסף של עסקים, חברות וארגונים, תוך הקפדה על כללי המקצוע ושיתוף פעולה עם הרשויות עמן אנו עובדים בממשק מקצועי שוטף.

  • לצפייה בנוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים המוסכם - לחצו כאן
  • לצפייה בעיקרי השינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים -  לחצו כאן
  • להורדת הנספח -  הצהרת מבקש הרישיון ונוסח חוות דעת רואה חשבון בפורמט וורד -  לחצו כאן
  • להורדת נספח י"ב - הצהרה בדבר תשלום חבות מס ודיווחים לרשויות המס - לחצו כאן

 

מוזמנים לקרוא את הכתבה בנושא שהתפרסמה באתר דה מרקר  - לחצו על הכותרת: