נוסחים משולבים של תקני ביקורת

ספרות מקצועית

נוסחים משולבים של תקני ביקורת

יצאה לאור מהדורת  2019

המהדורה המעודכנת של הספר: “נוסחים משולבים של תקני ביקורת ונוהלי ביקורת” הינה ייחודית ומשמשת כלי עבודה חיוני אשר חוסך זמן רב בתהליך ביקורת הדוחות הכספיים. הספר, כאמור, משלב את השינויים בתקינה בביקורת ועושה זאת בצורה ובשפה פשוטה וברורה. כמו כן, הספר כולל את כללי ההתנהגות המקצועית, לרבות בפרקטיקה במסים, תקנות רואי חשבון בדבר אי תלות.

ספר זה הוא חלק ממאמצי הלשכה הרבים לסייע לרואי החשבון בעבודתם כדי לקיים ולשמר רמה מקצועית גבוהה של המקצוע בישראל והן לסטודנטים הלומדים את המקצוע שהספר משמש בעבורם “מורה נבוכים” בתקופת לימודיהם ובעת בחינות ההסמכה בביקורת של מועצת רואי חשבון.

להורדת טופס להזמנת ספר 

260