אישורים מיוחדים

אישורים מיוחדים

רשם הנוטריונים - דוח בלתי מבוקר של רואה חשבון בנושא הכנסות עו"ד בהתאם לתקן שירותים קשורים (ישראל) 4410 לצורך קבלת רישיון נטוריון

| 25.10.2021
קרא עוד

עיריית תל אביב - חוות דעת רואה חשבון על צהרת מנהלי עמותה בדבר פעילות עם צדדים קשורים לצורך קבלת תמיכה מעירייה.

| 25.10.2021
קרא עוד

עדכון נוסחים מוסכמים עם רשות המסים לצורך הכרה בהוצאות פחת בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת מועץ בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2021

| 25.10.2021
קרא עוד

נוסחים מוסכמים עם רשות המסים לצורך הכרה בהוצאות פחת בהתאם לתקנות מס הכנסה(פחת מועץ בתקופת התמודדות עם נגיף הקורונה)(הוראת שעה), התשפ"א-2021

| 25.10.2021
קרא עוד

עדכון לרו"ח "בודק שכר" – אישור "בודק שכר" בהתאם למדיניות האכיפה של הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה

| 03.10.2021
קרא עוד

דוח מיוחד של רו"ח לעו"ד (עצמאי) לצורך הגשת בקשה למחלקת רישוי נטוריונים במשרד המשפטים – נוסח לדוגמה של חוות דעת רואה חשבון על הצהרת לקוח (עו"ד) בדבר מחזור הכנסות במהלך השנים 20x1, 20x2, . . . 20xn.

| 28.06.2021
קרא עוד

איגרת נשיאת הלשכה – חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1-2021 – תיקון נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות

| 04.03.2021
קרא עוד

אגרת הנשיאה – עדכון לגבי השינויי בנוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים

| 16.02.2021
קרא עוד

עדכון בנושא נוסח חוות דעת רואי חשבון לביקורת הנתונים הכלולים בדיווח השנתי לפי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 - בשיטת דיווח לפי מחזור

| 12.10.2020
קרא עוד

נוסחים מוסכמים בהגשת הבקשות למענק פעימה שלישית עבור עוסק באיחוד עוסקים, מלכ"ר ולעוסק באילת שאינו מדווח מקדמות למס הכנסה

| 24.04.2020
קרא עוד

מאגר אישורים מיוחדים מאושרים ע"י הלשכה

| 17.02.2020
קרא עוד

דבר יו"ר הוועדה

| 17.02.2020
קרא עוד

נוסח מוסכם עם רשות ההשקעות

| 28.01.2020
חוות דעת רואה חשבון בבקשה להטבה במסלול תעסוקה
קרא עוד

נוסחים מוסכמים לאישור רואה חשבון לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי

| 11.11.2020
קרא עוד

בהמשך לפניית הלשכה נעשו שינויים בנוהל רישוי שירותים פיננסים

| 01.12.2019
קרא עוד

מניעות מלחתום על אישור רו"ח המופץ על ידי משווקי משכנתאות לצורך קבלת משכנתא בבנקים

| 24.11.2019
קרא עוד

פסק דין מחוזי אישור רואה חשבון

| 09.01.2019
קרא עוד

דחיה צפויה בדרישת הבנקים לגבי מועד הגשת דוחות כספיים

| 29.07.2018
קרא עוד

נוסח מוסכם בדבר העברת תשלום לתושב חוץ המהווה החזר קרן הלוואה ע"י חברה

| 17.07.2018
קרא עוד

נוסח מוסכם של אישור רואה חשבון לעניין עובדים זרים בענף החקלאות

| 24.06.2018
קרא עוד

עדכון בדבר נוסחים מוסכמים חדשים ובדבר הישגים מול גופים הדורשים אישורי רואה חשבון

| 22.05.2018
קרא עוד

נוסח דוח רואה חשבון מבקר בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011

| 26.03.2018
חוות דעת ליצרן אריזות בעל היקף אריזות מזערי, נוסח ישן שנותן מענה זמני עד לעדכונו
קרא עוד

דוח רואה חשבון בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי על פי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד פעמיות, התשע"ו – 2016

| 26.03.2018
קרא עוד

אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי – חוזר סופי של הפיקוח על הבנקים

| 11.01.2018
קרא עוד

מניעות מלחתום על אישור רואה חשבון של עוסק מורשה/עצמאי המנוגד לכללים המקצועיים

| 04.01.2018
קרא עוד

אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון על ידי בנקים וחברות כרטיסי אשראי

| 17.12.2017
קרא עוד

שינוי בדרישת משרד החינוך לאישור רואה חשבון לגבי תגבור לימודי יהדות

| 14.11.2017
קרא עוד

אישור רואה חשבון לצורך בקשת תמיכה מעירייה

| 14.11.2017
קרא עוד

עדכון בדבר הסכמות מול גופים הדורשים "אישורים מיוחדים" של רואי חשבון

| 08.11.2017
קרא עוד

סיכום עם בנק לאומי בדבר הסרת הדרישה לחתימת רואה חשבון על דוח מצב פיננסי/עושר אישי

| 02.11.2017
קרא עוד

עדכון נוסח חוות דעת ביקורת רואה חשבון על נתונים חשבונאים בדיווח לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על קמעונאיים וסיטונאים של ירקות ופירות טריים), התשע"ו- 2016

| 30.10.2017
קרא עוד

הסרת חתימת רואה החשבון מטופס ב' – טופס נלווה לבקשה לרישום ניירות ערך או איגרות חוב של חברה חדשה (הצהרה בעניין הון עצמי לפני הרישום למסחר)

| 30.10.2017
קרא עוד

דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים על תשלום שכר למומחים זרים לשנת _____ על פי נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים

| 08.07.2017
קרא עוד

עדכון נוסח מוסכם עם המשרד להגנת הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון כמענה לדרישות בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011

| 28.06.2017
קרא עוד

נוסח מוסכם עם בנק לאומי לישראל בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת הלוואה לדיור

| 28.06.2017
קרא עוד

מסמך "אישור עמידה בחובות מס" הנדרש מרואי חשבון בבנק דיסקונט לישראל בע"מ

| 12.02.2017
קרא עוד

נוסח מוסכם עם בנק מזרחי טפחות בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת משכנתה

| 29.08.2016
קרא עוד

נוסח מוסכם עם אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר דוח בלתי מבוקר של רואה חשבון לצורך קבלת תמיכה מהמשרד

| 04.05.2016
קרא עוד

נוסח דוח מיוחד בדבר תיקון ליקויים שעלו במסגרת דוח ביקורת לגבי העסקת עובדי שמירה, אבטחה, נקיון והסעדה בהתקשרויות עם משרדי ממשלה

| 08.11.2015
קרא עוד

נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) התשע"ה - 2014

| 21.10.2015
קרא עוד

דוח מיוחד של רואה חשבון לצורך בקשת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

| 13.08.2015
קרא עוד

נוסח דוח מיוחד של רואה חשבון בדבר נתונים בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012

| 31.05.2015
קרא עוד

דוח מיוחד בהתאם לתקנות 74(ה) ו-75(ו) לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ה-2014

| 19.05.2015
קרא עוד

חוות דעת רואה חשבון על חלקים מדוח ביצוע בדבר מימוש תמיכות חד-פעמיות לפעילות ספציפית

| 09.12.2014
קרא עוד

נהלים מומלצים לרואה חשבון לצורך מתן חוות דעת בדבר בדיקה אודות טובין או מתן שירותים מאזורי עדיפות לאומית/קו עימות כפי שנדרשים על ידי היחידה לבקרת רכש במשרד הביטחון

| 04.11.2014
קרא עוד

חוות דעת רואה חשבון בדבר ביקורת נתונים כספיים המופיעים בתצהיר מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח-1988

| 04.11.2014
קרא עוד

מענה לדרישות גופים שונים להגשת מאזני בוחן "חתומים" ו-"מאושרים" על ידי רואה חשבון

| 09.09.2014
קרא עוד

נוסח מוסכם עם חברת רפאל לעניין אישור רואה חשבון לחברות המתמודדות במכרזים מטעמה

| 05.12.2013
קרא עוד

נוסח מוסכם עם עיריית הרצליה לעניין אישור רואה חשבון לחברות פיתוח תוכנה לצורך סיווג הארנונה כחברה תעשייתית / בית תוכנה

| 12.11.2013
קרא עוד

אישור רואה חשבון לצורך סיווג כ-"עסק קטן" לעניין עמלות בנקאיות

| 15.08.2013
קרא עוד

נוסח מוסכם מעודכן עם עיריית תל אביב לעניין חוות דעת רואה חשבון על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2012

| 10.07.2013
קרא עוד

חוות דעת רואה חשבון מבקר לעניין ביקורת נתון האחוז ממחיר בשער המפעל במסמך שכותרתו "זכות שימוש בתו מיוצר בישראל"

| 23.07.2012
קרא עוד

אישור רואה חשבון לחברות הביטוח בגין מרכיב המע"מ בכלי רכב שניזוקו

| 23.07.2012
קרא עוד

נוסח מוסכם עם עיריית תל אביב לעניין חוות דעת רואה חשבון על חלקים מהצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2011

| 10.07.2012
קרא עוד

דיווח מצב פיננסי ע"י לקוח לבנק

| 28.06.2012
מצורף מכתב מרו"ח אורי מורד ודוגמאות לאישורים הנדרשים ע"י בנקים
קרא עוד

נהלים מומלצים טרם מתן חוות דעת- מכתב יו"ר הוועדה לאישורים מיוחדים

| 24.05.2012
מסמך זה הוא חלק מהנחיות ודוגמאות לטפסים שיש למלא במסגרת דיווח למינהל הסדרה ואכיפה שליד משרד המסחר והתעסוקה
קרא עוד

נוסח חוות דעת רואה חשבון להכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן

| 24.05.2012
מסמך זה הוא חלק מהנחיות ודוגמאות לטפסים שיש למלא במסגרת דיווח למינהל הסדרה ואכיפה שליד משרד המסחר והתעסוקה
קרא עוד

נספח א'- דיווח נתונים לצורך הכנת ערבות – רישיון קבלן כוח אדם/קבלן

| 24.05.2012
מסמך זה הוא חלק מהנחיות ודוגמאות לטפסים שיש למלא במסגרת דיווח למינהל הסדרה ואכיפה שליד משרד המסחר והתעסוקה
קרא עוד

דוח הכנסות והוצאות בגין פעילות ניהול של נכס

| 07.02.2011
חוות דעת רו"ח לדוגמא
קרא עוד

דוגמה לנוסח דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך

| 22.04.2010
קרא עוד

חוות דעת רואה חשבון אודות מידע כספי

| 21.03.2010
קרא עוד

חוות דעת אודות עמידה בתקנות חובת מכרזים

| 21.03.2010
קרא עוד

חוזר רואי חשבון במכרזים

| 21.03.2010
קרא עוד

חוות דעת אודות העסק החי

| 21.03.2010
קרא עוד

אישור רואי חשבון אודות נתונים מהדוחות

| 21.03.2010
קרא עוד

נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

| 21.03.2010
קרא עוד

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והעדר הפרות בוטות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד

| 17.03.2010
קרא עוד

נהלי ביקורת לצורך חוות דעת רו"ח על הצהרת הנהלה ביחס להעדר הפרות בוטות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי

| 17.03.2010
קרא עוד