מאגר אישורים מיוחדים -

מאגר אישורים מיוחדים

חברים וחברות יקרים במסגרת פעילות לשכת רואי חשבון והוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון, והמאבק נגד חתימה על דוחות מיוחדים החורגים מכללי מקצוע ראיית החשבון.

אנו נתקלים בדרישות רבות העומדות בסתירה לחוק רואי חשבון, תקנות מכוחו ותקני הביקורת, גם מצד מוסדות רשמיים דוגמת הבנקים, שאינם בקיאים לעומק בסמכויותינו, ומבקשים אישורי רואי חשבון בנושאים שאינם בתחום אחריותנו ובכך, מקשים מאד על עבודתנו ועל העסקים, החברות והארגונים אותם אנו מייצגים.

בעקבות כך השקנו את המאגר של אישורים מאושרים על ידי הלשכה.

 

בנוסף נזכירכם כי בעקבות פניית הלשכה, מועצת רואי חשבון פרסמה את עמדתה באשר לאישורים מיוחדים ודוחות מיוחדים עליהם מתבקשים רואי חשבון לחתום עבור לקוחותיהם. עמדה זו מבהירה כי יש לחתום על אישורים תקינים בלבד העומדים בתקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 בדבר דוחות מיוחדים של רואה חשבון, גם אם מי שדורש את האישורים הלא תקינים הוא רשות מוסמכת.

יש לשים לב, כי עלינו כרואי חשבון מוטלת האחריות המקצועית לחתום רק על אישורים תקינים, וכי חתימה על אישור מיוחד שלא בהתאם לתקן זה או שלא בהתאם להנחיות, עשויה לעלות אפוא כדי עבירת משמעת בהתאם לחוק ולתקנות שמכוחו.

קראו עוד
Open chat