English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים

"שכחו" את השערוך
טארק דיביני, עו"ד ורו"ח
<< לקריאת המאמר
הדח"צ והשכ"ט
נעם כהן, טלי היימן חן, מוסקוביץ, דניאל לוי
<< לקריאת המאמר


ליל ט"ו באב בבריכת הסולטן | 6.8.17
אברהם פריד מארח

רו"ח על הבר | 9.8.17 | פאב "דאבלין", הרצליה פיתוח | בשעה 21:00
הרצאה בנושא: "סטנד-אפ קואצ'ינג" - השפה הסודית של הלקוחות

בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה
בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 20 יום מתאריך פירסום זה.

סיכום כנס אילת - יולי 2017: מושבים מקצועיים, קטעי עיתונות, תמונות


סיכום כנס אילת - יוני 2017 : מושבים מקצועיים, קטעי עיתונות, תמונות


פורסם שאלון הבחינה ופתרונו - יסודות הביקורת מועד אביב 2017


פורסם עדכון נוסח מוסכם עם המשרד להגנת הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון כמענה לדרישות בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011


פורסם נוסח מוסכם עם בנק לאומי לישראל בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת הלוואה לדיור


בקשות לחברות בלשכה
בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 20 יום מתאריך פירסום זה

דוח מילולי חדש - רשות התאגידים


בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים"
ההצעה פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד יום 10.8.17.

נפתחה המערכת של רשות המסים לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת 2016


פורסמה הצעת תקן סקירה בדבר תיקון תקן סקירה 1 - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"


הקלטות המושבים המקצועיים ומצגות מכנס עמותות ומלכ"רים | 25.5.17 | כפר המכביה


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים